Elsäkerhet vid arbete

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Kursen baseras på Skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1) och handboken Arbete vid elektrisk fara från Elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket.
WeekDateLocationLanguagePrice
36 05. sep. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Elsäkerhet vid arbete
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Efter kursen ska deltagarna förstå hur Standarden 50110-1 planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar, allt för att uppfylla elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Target group

Kursen vänder sig till alla dem som ska arbeta där det finns en elektrisk fara både fackkunniga och lekmän. Det kan t.ex. vara elektriker, vaktmästare, arbetsledare mm. inom fastighet, industri-, gruv- och distributionsanläggningar.

Subjects covered in the course

Under utbildningen går vi igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet, europastandarden SS-EN 50110-1 (Skötsel av elektriska anläggningar) och handboken Arbete vid elektrisk fara.

Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning. Utbildningen innehåller tillträdesregler, arbetets organisation och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Även riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet tas upp.

I kursen Elsäkerhet vid arbete går vi igenom de olika arbetsmetoderna med-, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar. Vi går också igenom föreskriften och allmänna råd om Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar.

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar, ELSÄK-FS 2022:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Handboken Arbete vid elektrisk fara
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Regulations

SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar

Competence

Related courses: