Entreprenadjuridik fördjupning

Kursen behandlar branschens ledande standardavtal AB 04 och ABT 06 och reglerna för underentreprenader AB-U 07 och ABT-U 07. Fördjupningskursen syftar till att ge en mer djupgående förståelse för de entreprenadrättsliga principerna som standardbestämmelserna utgår ifrån.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Vår utbildare är verksam advokat och under utbildningen kommer teori blandas med relevant och intressant praxis från aktuella rättsfall. Deltagarna kommer även att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter, med syftet att deltagarna ska erhålla praktiska råd att tillämpa i den dagliga verksamheten.
Kursen erbjuds som företagsförlagd. Kontakta oss för mer info!

Goal

Att du efter genomförd kurs har kunskaper inom entreprenadjuridik.

Target group

Alla som arbetar med entreprenader på beställar- eller entreprenörssidan vid upphandlings- eller anbudsskedet och vid genomförandet och brukandeskedet, eller konsulter som arbetar som projektledare, besiktningsmän eller dylikt.

Subjects covered in the course

Stor vikt läggs vid betydelsen av förfrågningsunderlagets omfattning och vilka förutsättningar en entreprenör har att beakta i anbudsstadiet. Dessutom kommer hantering av ändrings- och tilläggsarbeten, tidsförlängning och genomgång av bestämmelser kring ”störningar” i en entreprenad, samt även frågor kring beställarens, respektive entreprenörens, ansvar under entreprenad-, garanti- och ansvarstiden diskuteras.

  • Omfattningen – hur ska en entreprenör kalkylera sitt anbud. Vilket ansvar ligger på beställaren respektive entreprenören.
  • Standardavtalens systematik och grundläggande principer, entreprenadformer.
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar, m.m.
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav.
  • Hur påverkar olika förutsättningsförändringar genomförandet av en entreprenad – Störningar i entreprenader.
  • Ekonomi – ersättningsformer och beställarens betalningsskyldighet.
  • Tider – Ansvarstid och garantitid, vite vid försening.
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd.

Regulations

AB-U 07 och ABT-U 07.

Competence

Vår förberedande endagskurs Entreprenadjuridik grunder eller motsvarande kunskaper.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App