Smarta elnät och utveckling av lokalnät

Elnätet håller på att förändras. Dagens system med centraliserad elproduktion kommer övergå till ett där kunderna övertar allt större del av elproduktionen i form av solceller, samtidigt som flera kärnkraftreaktorer kommer att avvecklas. Den här utbildningen handlar om hur vi förbereder dagens elnät inför framtidens behov.

Week 49
03-04. des. 2024
See hours
03. des. 2024: 08:00 - 16:00
04. des. 2024: 08:00 - 13:00
SwedishSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Course duration
2 days
Language
Swedish
Provider
Trainor
b65c6eea-8400-11ec-bf79-0e8435254305_smartaelntgustav_1000.webp
c319ec94-836e-11ec-a232-b2134a14c32c_smartaelnt_1000.webp

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning.

Goal

Efter utbildningen ska deltagaren ha fått nya insikter, tankar och idéer om morgondagens elnäts och de utmaningar som elnätet kommer att ställas inför.

Target group

Den här utbildningen riktar sig till nätägare och ansvariga för driften på elnät. Även till ingenjörer och konstruktörer som arbetar med elnätets utveckling.

Subjects covered in the course

Under två dagar diskuterar och problematiserar vi den tekniska utvecklingen i elnätet, egenproduktion, och energilagring. På en större skala tillkommer elbilarnas intåg, som förväntas accelerera med billigare och bättre batterier. Utöver elbilar tillkommer tunga elfordon som kräver snabbladdning med hög effekt. Kommer dagens elnät att klara av kraftigt fluktuerande last? Effektflöden kommer att gå i olika riktningar samtidigt som en fluktuerande elproduktion ska balanseras av energilagring och styrning av lasten. Möjligheterna är enorma, men vilka oväntade tekniska problem riskerar att uppstå?

  • Vad är smarta elnät?: Från kund till prosument. Nya ekonomiska modeller för elhandel. Internet of things. Effektflöden i olika riktningar, energilager, effektlager och samverkan med vattenkraft. Användning av superkondensatorer, elbilar, tunga laddfordon – bussar och lastbilar. 1000V system vid elfordon respektive solceller.
  • Teknisk utveckling i nätstationer: Fiberkommunikation till nätstationer, lösningar med RTU, mätrouter, elkvalitetsmätare etc. Kompakta mellanspänningsbrytare i nätstationer, spänningshöjningar i 400V system på grund av solceller. Tekniska problem och obekväma scenarier. Reglering av solceller och laddare för elbilar via smarta elmätare, lindningskopplare i nätstationer- erfarenheter ifrån kontinenten. Ansvar vid skador på elbilar, växelriktare och elnät.
  • Reläskydd vid småskalig elproduktion: Reläskyddsfilosofi för smarta elnät. Självläkande nät, längsdifferentialskydd, fluktuerande kraftproduktion. Kommer framtidens 400V nät att påminna om maskade region- och stamnät? Felströmmar och felbortkoppling, bakmatade felströmmar. Påverkas selektivplaner av kortslutningseffekt ifrån kunden?
  • Elkvalitet vid småskalig kraftproduktion: Övertoner. Växelriktare med bristfällig kvalitet.
  • Konvertering av elnätet till likström: Tekniska och ekonomiska fördelar, stegvis utbyggnad av likströmsnät. Möjliga fallgropar. Likriktare intill nätstationer. Kompatibilitet med energilager, elfordon och solceller. Likström i belysningsnät.
  • Hur mycket vindkraft tål kraftsystemet: Konsekvenser av färre kärnkraftreaktorer, minskad kortslutningseffekt. Roterande svängmassa och minskad frekvenshållning, konstgjord styvhet i växelriktare. Behövs stora gasturbiner när det inte blåser? Möjlighet till önätsdrift.
  • Solceller och växelriktare: Teknisk utveckling, erfarenheter ifrån Tyskland. Stora solcellsparker, integrering av solceller i takpannor. Flexibla solceller via tunnfilm. Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna. Anslutning till elnät.
  • Elbilar och snabbladdare: Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna. Batteriteknik, teknisk utveckling av litiumbatterier, alternativ till litium. Elektrifiering av vägnät, för och nackdelar. Snabbladdare och algoritmer för batteriladdning, superkondensatorer för snabb acceleration.
  • Val av 4- eller 5-ledare i serviceledningar: Kompatibilitet med flera kraftmatningar vid småskalig kraftproduktion, flera solcellsanläggningar i samma kvarter. Matning till elnätet via elbilar eller mindre energilager. Risk för strömpendling och induktionsslingor, smarta elmätare som hanterar bruten PEN. Förmåga att reducera spänning mot kunden vid jordfel på mellanspänningsnätet vid felaktig kompensering i kabelnät. Val av total eller delområdessäkring i nätstationer, nivåvakter och tryckvakter i nätstationer.

Competence

Grundläggande kunskaper inom elkraft

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App