Explosionsfarliga områden - Säkert beteende

458862ea-e280-11ec-a36f-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden1ny.png
46afa4b6-e280-11ec-a906-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden2ny.png
47588eb2-e280-11ec-a277-ca0873072645_explosionsfarligaomrden3ny.png
Lär dig att arbeta tryggt och säkert i Ex-områden. Myndigheterna ställer krav på dokumenterad utbildning i explosionsskydd för alla som går in i ett Ex-område.

Technical information

Course name : Explosionsfarliga områden - Säkert beteende
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 45 minutes
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Kursen ger grundläggande kunskaper om riskområden och farorna med arbete i dessa.

Target group

Personal som ska ha tillträde till områden där det finns risk för explosion.

Till exempel en oljeplattform, bearbetningsanläggning, raffinaderi, destilleri, tankfartyg, silo, bensinstation eller en plats där en explosiv atmosfär kan uppstå på grund av gas, vätskeånga, vätskedimma eller damm blandat med luft.

Subjects covered in the course

  • Brandrisk och explosionsrisk
  • Faror i samband med farliga områden med gas eller partiklar
  • Tändkällor
  • Risk och konsekvenser
  • Förebyggande av olyckor och negativa händelser
  • Arbetssätt
  • Användning av rätt verktyg
  • Säkerhetsåtgärder
  • Exempel på tillbud och olyckor

Regulations

EU-direktiv 1999/92/EG (HSE i Ex-områden) föreskriver att arbetsgivaren ska upprätta och underhålla ett explosionsskyddsdokument. Detta dokument ska innehålla bland annat riskbedömning, zonkarta och dokumentation om att alla anställda som ska beträda Ex-områden har fått adekvat och lämplig utbildning i explosionsskydd. I alla EU- och EES-länder ska detta implementeras i nationell lagstiftning.

Related courses